AZURELYTONE1-001

001話 「オニゴッコ」


AZURELYTONE1-002

002話「ブレンド(能力)」


003話「血の支配」

key

004話「汝、我と共に」

key

005話「ダーザイン(現存在)」

key

006話「アズレリイトオン」

key

007話「アレーテウェイン」

key

008話「キャリア」

key

009話「選びなさい」

key

010話 「 maitrya」

key


【AZURELYTONE 第二部 へ】